Shareholder's Meeting

Shareholder's Meeting

Please Select Year:

Year 2019

Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2019
Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2019 Download
Submission of Question in advance before the date of The Annual General Meeting of Shareholders (AGM) No. 1/2019 Download

Year 2018

Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2018
The Minutes of the No.1/2018 Annual General Meeting of Shareholders (Thai Version) Download
Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2018 Download
Submission of Question in advance before the date of The Annual General Meeting of Shareholders (AGM) No. 1/2018 Download

Year 2017

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 Download
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 Download

Year 2016

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 Download
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 Download

Year 2015

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 Download
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 Download

Year 2014

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
หนังสือแจ้งแก้ไขคำผิดในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 Download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ฉบับแก้ไข Download
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 Download

Year 2013

Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2013
Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2013 Download
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 Download
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 Download

Year 2012

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 Download
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 Download

Year 2011

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 Download
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 Download

Year 2010

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 Download

Year 2009

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 Download
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 Download

Year 2008

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 Download
สำเนาข้อบังคับทีี่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น Download
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. Download
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. Download
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. Download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 Download
รายงานประจำปี 2550 Download
นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท, ประวัติการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปี, อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายในปี 2551, กำหนดวันที่จ่ายเงินปันผล (เอกสารประกอบวาระที่ 4) Download
การพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ, การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 5) Download
การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน (เอกสารประกอบวาระที่ 6) Download
แผนที่สถานที่ประชุม Download