Shareholder's Meeting

Shareholder's Meeting

Please Select Year:

Year 2022

The 2022 Annual General Meeting of Shareholders
The Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders Download
Invitation to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders Download
Request Form to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2022 byTeleconference using Electronic Devices (E-AGM) Download
Procedures for Attending the 2022 Annual General Meeting of Shareholders By Teleconference using Electronic Devices (E-AGM) Download
Proxy Form A Download
Proxy Form B Download
Submission of Question in advance before the date of The Annual General Meeting of Shareholders 2022 (E-AGM 2022) Download

Year 2021

Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021
The Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 Download
Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 Download
Request form to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 by Teleconference using Electronic Devices (E–EGM) Download
Proxy Form A Download
Proxy Form B Download
Proxy Form C Download
The 2021 Annual General Meeting of Shareholders
The Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (Thai Version) Download
Invitation to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders Download
Submission of Question in advance before the date of The 2021 Annual General Meeting of Shareholders Download
Request Form to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2021 By Teleconference using Electronic Devices (E-AGM) Download
Procedures for Attending the 2020 Annual General Meeting of Shareholders By Teleconference using Electronic Devices (E-AGM) Download
Proxy Form A Download
Proxy Form B Download
Proxy Form C Download

Year 2020

The 2020 Annual General Meeting of Shareholders
The Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders Download
Invitation to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders Download
Submission of Question in advance before the date of The 2020 Annual General Meeting of Shareholders Download
Request Form to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2020 By Teleconference using Electronic Devices (E-AGM) Download
Procedures for Attending the 2020 Annual General Meeting of Shareholders By Teleconference using Electronic Devices (E-AGM) Download
Proxy Form A Download
Proxy Form B Download
Proxy Form C Download

Year 2019

Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2019
Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2019 Download
Submission of Question in advance before the date of The Annual General Meeting of Shareholders (AGM) No. 1/2019 Download

Year 2018

Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2018
The Minutes of the No.1/2018 Annual General Meeting of Shareholders (Thai Version) Download
Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2018 Download
Submission of Question in advance before the date of The Annual General Meeting of Shareholders (AGM) No. 1/2018 Download

Year 2017

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 Download
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 Download

Year 2016

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 Download
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 Download

Year 2015

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 Download
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 Download

Year 2014

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
หนังสือแจ้งแก้ไขคำผิดในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 Download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ฉบับแก้ไข Download
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 Download

Year 2013

Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2013
Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2013 Download
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 Download
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 Download

Year 2012

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 Download
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 Download

Year 2011

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 Download
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 Download

Year 2010

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 Download

Year 2009

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 Download
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 Download

Year 2008

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 Download
สำเนาข้อบังคับทีี่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น Download
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. Download
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. Download
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. Download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 Download
รายงานประจำปี 2550 Download
นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท, ประวัติการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปี, อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายในปี 2551, กำหนดวันที่จ่ายเงินปันผล (เอกสารประกอบวาระที่ 4) Download
การพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ, การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 5) Download
การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน (เอกสารประกอบวาระที่ 6) Download
แผนที่สถานที่ประชุม Download